POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

valabilă pe site-ul alinanikei.com ȘI PENTRU INTERACȚIUNEA CU ALINA NIKEI S.R.L

Confidențialitatea datelor și încrederea dumneavoastră sunt importante pentru noi, societatea:

ALINA NIKEI S.R.L

Sediu social: Năvodari, Aleea Liliacului, Nr.3, Bl.7sud, Sc.C, Et.2, Ap.42, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J13/353/2018, având CUI 38844589
(denumite în continuare ALINA NIKEI S.R.L),

ALINA NIKEI S.R.L respectă intimitatea și dreptul la protecția datelor cu caracter personal ale clienților, potențialilor clienți și colaboratorilor noștri, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu.

ALINA NIKEI S.R.L prelucrează date cu caracter personal:
• În calitate de operator datorită faptului că determină scopul și mijloacele de prelucrare a
acestora;
• În calitate de persoana imputernicită datorită faptului că prelucrează datele respective în
numele clienților săi, clienți ce determina scopul și mijloacele prelucrării.
Începând cu data de 25 mai 2018 baza legală o constituie Regulamentul UE nr. 679/2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date (”Regulamentul”) și legislația secundară.

1. Principii de prelucrare a datelor cu caracter
În conformitate cu prevederile Regulamentului, ALINA NIKEI S.R.L își asumă ca datele cu caracter personal colectate să fie prelucrate cu respectarea următoarelor principii:
i. Legalitate, echitate şi transparenţă – datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;
ii. Limitări legate de scop – datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
iii. Reducerea la minimum a datelor – datele sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
iv. Exactitate – datele sunt exacte și actualizate, iar atunci când sunt inexacte vor fi șterse sau rectificate fără întârziere, considerând scopurile pentru care sunt prelucrate;
v. Limitări legate de stocare – datele sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifica sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate;
vi. Integritate și confidențialitate – datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare;
vii. Responsabilitate – datele vor fi prelucrate cu respectarea principiilor sus-menționate, ALINA NIKEI S.R.L își asumă responsabilitatea de a demonstra conformitatea prelucrării.

2. ALINA NIKEI S.R.L – OPERATOR
2.1. În calitate de operator, ALINA NIKEI S.R.L colectează datele cu caracter personal pentru activitățile de marketing proprii ale ALINA NIKEI S.R.L și pentru candidații care aplică pentru un post in cadrul firmei noastre.

2.1.1. Marketing
• Datele cu caracter personal prelucrate în scop de marketing sunt: prenume, nume, titlu, e-mail, funcția, număr de telefon, domeniul de activitate.
• Scopul colectarii este reprezentat de trimiterea materialelor de marketing (newslettere, informare legislativă, invitatii la evenimentele organizate de firma etc.) pentru prezentarea ALINA NIKEI S.R.L.
• Persoane vizate: clienti si potențiali clienți.
• Temeiul juridic este reprezentat de consimtământul persoanei vizate și interesul legitim al ALINA NIKEI S.R.L pentru prezentarea serviciilor oferite.
• Categorii de prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, aliniere sau combinare,restrictionare, stergere sau distrugere.
• Destinatari: furnizorii de servicii IT și servicii administrative doar în scopul mentenanței
• Perioada de stocare: pe perioada consimtamantului persoanei vizate sau pe perioada relației contractuale (în cazul clienților/partenerilor/furnizorilor).
• Nu se efectuează transferul către o alta tară a datelor de marketing.

 

2.1.2. Soluționare și comunicare cu vizitatorii website-ului https://alinanikei.com
• Datele cu caracter personal prelucrate în scop de comunicare și soluționare solicitări sunt: prenume, nume, titlu, e-mail, număr de telefon
• Scopul colectarii este reprezentat de comunicarea și soluționarea cererilor emise de către vizitatorii website-ului  https://alinanikei.com (oferte, propuneri vestimentare, consiliere, informare sau alte solicitări ale vizitatorilor etc.) pentru prezentarea ALINA NIKEI S.R.L.
• Persoane vizate: clienti si potențiali clienți.
• Temeiul juridic este reprezentat de consimtământul persoanei vizate și interesul legitim al ALINA NIKEI S.R.L pentru prezentarea serviciilor oferite.
• Categorii de prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, aliniere sau combinare,restrictionare, stergere sau distrugere.
• Destinatari: furnizorii de servicii IT și servicii administrative doar în scopul mentenanței
• Perioada de stocare: pe perioada consimtamantului persoanei vizate sau pe perioada relației contractuale (în cazul clienților/partenerilor/furnizorilor).
• Nu se efectuează transferul către o alta tară a datelor de marketing.

 

2.1.3. Potentialii candidați
• Datele colectate în acest scop sunt: datele menționate de candidați în CV- urile trimise și în alte documente adiționale.
• Scopul colectării: păstrarea înregistrărilor candidaților respinși pentru eventuale posturi libere viitoare.
• Persoane vizate: candidații care aplică la un post în cadrul companiei.
• Temei juridic: este reprezentat de consimtământul persoanei vizate.
• Categorii de prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, aliniere sau combinare, restricționare, ștergere sau distrugere.
• Destinatari: furnizorii de servicii IT și servicii administrative doar în scopul mentenanței
• Perioada de stocare: pe o perioadă de 2 ani.
• Nu se efectuează transferul către o alta țară a datelor primite de la candidați.

3. ALINA NIKEI S.R.L PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ
ALINA NIKEI S.R.L prelucreaza date cu caracter personal ale clienților săi pentru oferirea de servicii de creație și deign vestimentar.

3.1. Serviciile de consiliere, creație și design vestimentar
• Datele colectate sunt date personale necesare în baza reglementărilor legale speciale prevazute în legislația din România.
• Scopul colectării: serviciile de creație și design vestimentar ale operatorului conform legislatiei din România.
• Persoane vizate: angajați, asociați și organele statuare ale operatorului.
• Temei juridic: respectarea obligațiilor legale a operatorului în calitate de prestator de servicii de creație și design vestimentar.
• Categorii de prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare sau punere la dispozitie in orice alt mod, aliniere sau combinare, restricționare, ștergere sau distrugere.
• Destinatari: societăți sau persoane fizice, servicii la sediul atelierului ALINA NIKEI S.R.L de pe Str. Unirii nr. 57, bl. U4, Sc. B,
ap 21, Constanța, România
• Perioada de stocare: pe perioada relației contractuale cu operatorul și, ulterior, timp de 10 ani
• Nu se efectuează transferul către o alta tară a acestor date.

3.2. Servicii de salarizare și resurse umane
• Datele colectate sunt date personale necesare în baza reglementărilor legale speciale prevazute în legislația din România.
• Scopul colectării: serviciile aferente relațiilor de muncă ale operatorului conform legislatiei din România
• Persoane vizate: angajați, soți/soții ai angajatelor/angajaților, copii aflați în întreținere ai angajaților, părinți ai copiilor aflati în întreținerea angajaților, rude apropiate, foști angajați ai operatorului.
• Temei juridic: respectarea obligațiilor legale ale operatorului în calitate de prestator de servicii de salarizare și resurse umane.
• Categorii de prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare sau punere la dispozitie in orice alt mod, aliniere sau combinare, restricționare, ștergere sau distrugere.

4. Ce drepturi aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal

i. Dreptul de acces la Date
Persoana vizată are dreptul de a obține din ALINA NIKEI S.R.L o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul
prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, ALINA NIKEI S.R.L poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

ii. Dreptul de rectificare a datelor
Persoana vizată are dreptul de a obţine de ALINA NIKEI S.R.L, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.
Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

iii. Dreptul la ștergerea datelor
Persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, atunci când nu este incidentă una dintre situațiile prevăzute de Regulament, care permite refuzul cererii de ștergere a acestora.

iv. Dreptul la restricționarea prelucrării
Persoana vizată are dreptul de a obține din ALINA NIKEI S.R.L restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:
• Persoana vizata contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite companiei ALINA NIKEI S.R.L să verifice exactitatea datelor;
• Prelucrarea este ilegală, dar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
ALINA NIKEI S.R.L nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
• Persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

v. Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat ALINA NIKEI S.R.L într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
• prelucrarea se bazează pe consimțământ;
• prelucrarea se bazează pe un contract; sau
• prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

vi. Dreptul de opoziție
În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulară în care se află, prelucrării datelor sale, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

vii. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, având drepţul de a cere si de a obţine:
• retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări efectuată prin mijloace automate, destinate să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenta profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
• reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul anterior.

viii. Dreptul de a se adresa justiţiei și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

5. Cum vă puteți exercita drepturile
Vă puteți exercita drepturile amintite mai sus printr-o cerere scrisă, transmisă online la adresa de
e-mail alinanikei@gmail.com . Pentru evitarea furnizării de informații către persoane neautorizate,
conform procedurii interne de soluționare a acestor cereri, solicitantului i se vor putea cere informații suplimentare în vederea verificării identității/interesului/dreptului său de reprezentare.

Cererea va fi soluționată în cel mult o lună de la primire. Această perioadă poate fi prelungită cu
două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, ALINA NIKEI S.R.L oferind informații cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate ALINA NIKEI S.R.L va informa persoana vizată, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Informațiile furnizate sunt oferite gratuit. În cazul în care cererile din partea unei ALINA NIKEI S.R.L vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, ALINA NIKEI S.R.L poate:
i. fie să perceapă o taxă, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea
informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
ii. fie să refuze să dea curs cererii.

6. Măsuri de siguranţă privind prelucrarea datelor
Toate informațiile colectate direct de la clienți și potențiali clienți sunt prelucrate cu respectarea principiilor menționate mai sus, la care sunt adăugate măsuri tehnice și organizatorice, care permit trasabilitatea și transparența privind prelucrarea datelor dumneavoastră. În relație cu împuterniciții prin intermediul cărora se pot prelucra datele cu caracter personal, ALINA NIKEI S.R.L ia măsuri necesare pentru a se asigura că aceștia îndeplinesc cerințele legale cu privire la protecția datelor și respectă standardele relevante, iar că la date are acces un număr limitat de persoane, restricționat la cele care au realmente nevoie să le acceseze în vederea executării obligațiilor contractuale.

De principiu accesarea bazelor de date si fișierele/platformele necesită autentificarea prin ID şi parolă, iar serverele pe care acestea sunt stocate sunt situate in Romania si gestionate corespunzător.

7. Date de contact
Dacă aveți întrebări suplimentare privind această politică, ne puteți contacta folosind datele de mai jos:
ALINA NIKEI S.R.L
Aleea Liliacului, Nr.3, Bl.7sud, Sc.C, Et.2, Ap.42,
Năvodari, Județul Constanța

 

+40 731.787.737

 

alinanikei@gmail.com

TOP
×